РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:39 09.08.2019

Завршене анализе подземних вода у Пословној зони "Инцел"

Дана 02.08.2019. године, по налогу републичке водне инспекције у Пословној зони "Инцел" узето је пет узорака подземних вода за потребе испитивања присуства полихророваних бифенила (PCB), тешких метала и полицикличних ароматичних угљоводоника. Узорковање и анализе извршила је овлаштена и акредитована лабораторија "Институт за воде" из Бијељине.

За потребе узорковања извршено је бушење и постављање четири пијезометра на локацијама на којима је ранијим анализама потврђено присуство пиралена и тешких метала, а кориштен је и један постојећи пијезометар.

Код свих пет узорака подземних вода анализом је утврђено да су вриједности полихлорованих бифенила у границама прописаним Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока ("Службени гласник Републике Српске", број: 42/01). За воде II класе којој припадају и Врбас и Врбања дефинисана је вриједност PCB-а 0,02 милиграма по метру кубном, а анализама је утврђена вриједност од 0,01 милиграм по метру кубном.

Анализом присуства тешких метала, у два узорка утврђено је повећано присуство олова које одговара параметрима прописаним за вода III класе, а у свим узорцима утврђено је повећано присуство бакра чије вриједности одговарају параметрима за воде III и IV класе, а Врбас и Врбања су класификовани као воде II класе.

Анализом параметара полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) утврђена су одступања која одговарају параметрима прописаним за воде IV и V класе, што је директна посљедица рада хемијске индустрије на локацији Пословне зоне "Инцел" у протеклих 30-40 година, с обзиром на технолошке процесе који су кориштени од самог почетка рада Инцела.

Информације о резултатима анализа достављене су експертском тиму који ће у сарадњи са међународним консултантима радити на проналажењу рјешења за санацију земљишта.

Анализа бушотина P1

Анализа бушотина P2

Анализа бушотина P3

Анализа бушотина P4

Анализа бушотина P5

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh