РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Урбанистичко - грађевинској и еколошкој инспекцији

Републичка урбанистичко-грађевинско и еколошка инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале, заштиту животне средине, екологију, управљање отпадом и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција контролише:

  • испуњеност услова за обављање дјелатности (лиценце) код субјеката који се баве грађењем, израдом техничке и просторно-планске документације,
  • производњу стратешких материјала у грађевинарству, бетона и асфалта,
  • коришћење изграђених објеката, односно послове техничког осматрања (високе бране, мостови и тунели),
  • изградњу објеката за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
  • санацију и рехабилитацију објекта који су на листи националних споменика,
  • субјекте који представљају загађиваче животне средине и који морају посједовати еколошку дозволу,
  • испуњеност услова за рад предузећа која се баве заштитом животне средине,
  • управљање легалним депонијама отпада и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh