РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Просвјетној инспекцији

Републичка просвјетна инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: предшколско, основно, средње, високо образовање и образовање одраслих, ученички и студентски стандард, културу и дјелатности из области културе, спорт и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка просвјетна инспекција контролише:

  • оснивање и рад васпитно-образовних установа,
  • формирање и рад органа управљања и руковођења установе,
  • формирање и рад стручних органа установе,
  • запошљавање васпитача, наставника, професора, стручних сарадника,
  • вођење евиденција, матичних књига, дневника,
  • упис ученика и студената у васпитно-образовну установу,
  • примјену васпитно-дисциплинских мјера према ученицима и дисциплинских мјера према студентима,
  • издавање јавних исправа о стеченом образовању и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh