РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:09 11.06.2021

Тржишна инспекција за пет мјесеци изрекла казне од 421.300 КМ

Републичка тржишна инспекција је за пет мјесеци ове године извршила 2.913 контрола, од чега је 576 било са утврђеним пропустима, који су се најчешће односили на издавање рачуна, истицање цијена, вођење пословних књига и евиднеција, верификацију мјерила и друго.

У циљу отклањања неправилности, субјектима контроле изречено је 177 управних мјера којима је наложено предузимање радњи на усклађивању пословања са законом, док су због почињених прекршаја издата 564 прекршајна налога у вриједности од 421.300 КМ. Због непосједовања доказа о поријеклу, у посматраном извјештајном периоду одузета је роба у вриједности од 2.644 КМ, а ријеч је о цигаретама, алкохолним и безалкохолним пићима.

Тржишна инспекција у оквиру редовних контрола у продајним објектима, као једну од ставки, контролише да ли трговци уредно истичу цијене производа, да ли цијене које су истакнуте на роби одговарају цијенама формираним и евидентираним у пословним књигама и да ли се по истим врши продаја робе. У посматраном извјештајном периоду извршено је 1.500 контрола цијена. У око 5% случајева инспектори су утврдили да цијене нису биле видно истакнуте и лако доступне потрошачима, те су налагали отклањање неправилности и изрицали новчане казне. Када је ријеч о формирању цијена, трговци су се у правилу придржавали маржи прописаних за одређене производе.

У циљу сузбијања нелегалног промета робе и услуга издавање рачуна је такође једна од редовних провјера у оквиру инспекцијске контроле. Извршено је 1.640 контрола издавања рачуна и у 200 случајева констатовано је да пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или извршену услугу, због чега су им изречене казне у износу од 97.200 КМ. Неиздавање рачуна најчешће је констатовано у објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе, те у објектима који обављају дјелатност пружања услуга исхране и пића (бифеи, кафићи, роштиљнице и дриги угоститељски објекти).

По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права републичка тржишна инспекција је у првих пет мјесеци 2021. године извршила 128 контрола. У току вршења инспекцијске контроле 74 рекламације су уважене и ријешене на лицу мјеста, а 13 је ријешено након наложених управних мјера. У 28 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане. У 13 случајева поступак још увијек траје. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, економске услуге и слично.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh