РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:14 28.09.2018

Несметано одвијање образовног процеса приоритет просвјетне инспекције

Пракса републичке просвјетне инспекције је да са почетком школске године интензивира контроле у основним и средњим школама, а у циљу провођења потребних мјера за несметано одвијање наставног процеса у складу са законом, планом и програмом.

Од укупно 987 контрола колико је просвјетна инспекција извршила у овој години, преко 70 одсто је извршено управо у области основног и средњег образовања и васпитања, што недвосмислено говори о напорима које контролни органи улажу у циљу обезбјеђивања квалитетног одвијања образовног процеса.

Преосталих 30 одсто контрола изврши се у областима високог образовања, ученичког и студентског стандарда, библиотечке дјелатности, издавачке дјелатности, спорта и друго.

Посебну пажњу у контроли инспектори обраћају на вршење систематског прегледа запослених у школи, јер је законом прописано да директори, наставници, стручни сарадници и остали радници школе морају обавити љекарски систематски преглед сваке године прије почетка наставе. Путем систематског прегледа надлежна здравствена установа провјерава да ли радници школе испуњавају потребне психо-физичке услове за рад са ученицима и квалитетно извођење наставе.

Инспектори контролишу доношење годишњег програма рада, вођење матичних књига, дневника, упис ученика, избор наставника и стручних сарадника и друге параметре који су неопходни за редовно функционисање образовних установа.

Пропусти које инспектори најчешће констатују у основним и средњим школама односе се на провођење процедура за попуну упражњених радних мјеста, формирање и рад стручних органа школе и органа управљања и руковођења, неажурно вођење евиденције, доношење општих аката школе и друго.

У овој години републичка просвјетна инспекција је основним и средњим школама изрекла око 220 различитих управних мјера којима је наложила благовремено отклањање уочених пропуста, а што ће допринијети успијешном савладавању нових наставних садржаја за ученике.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh