РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:22 22.06.2018

Интензивније контроле примјене Закона о поштанским услугама

Републичка саобраћајна инспекција ће у наредном периоду интензивирати надзор у области поштанског саобраћаја, са акцентом на контроле резервисаних поштанских услуга, а првенствено на поступање комуналних и других предузећа и предузетника у достави рачуна за извршене услуге (комуналне услуге, вода и канализација, електрична енергија, кабловски оператери, телефонске услуге, гријање.....).

Поступање инспекције у овој области у протеклом периоду успорено је усљед различитих судских поступака који су вођени по питању примјене Закона о поштанским услугама Републике Српске, укључујући и оцјену његове уставности.

С обзиром да је Уставни суд Републике Српске утврдио уставност закона, Врховни суд Републике Српске утврдио законитост поступања инспектора, а Уставни суд Босне и Херцеговине одбио као неосноване апелације комуналних предузећа на рјешења окружних и основних судова којима су странке оглашене кривим, и санкционисане због неизвршења рјешења инспектора, то су ријешена сва спорна питања која су успоравала рад контролних органа.

Законом је дефинисан појам Јавног поштанског оператера који је у већинском власништву државе и који је овлаштен да врши све врсте поштанских услуга. Резервисане поштанске услуге су у искључивој надлежности Јавног поштанског оператера, те исте може вршити искључиво ЈП Поште Српске. То значи да су организације, установе, предузећа и предузетници, те друга правна и физичка лица која врше доставу рачуна грађанима за извршене услуге, дужна исте уручивати искључиво путем услуга јавног поштанског оператера.

У складу са законом, писмоносна пошиљка је свака поштанска пошиљка која садржи неко саопштење у писаној форми на свакој врсти физичког медија, коју треба уручити пренијети назначеном примаоцу, као и рачуни за режије, други рачуни, финансијски и други извјештаји и сва друга кореспонденција.

Према одлуци Уставног суд Босне и Херцеговине комунална предузећа која су подносила апелације, била су обавезна да рачуне достављају путем ЈП Поште Српске све док не прибаве лиценцу за обављање такве доставе. Наиме, законом је прописано да оператер поштанског саобраћаја обавља поштанске услуге на основу лиценце коју издаје и одузима Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh