РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:17 08.04.2021

Инспекторат и Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове потписали Протокол о сарадњи

Републичка управе за инспекцијске послове и Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове потписали су Протокол о начину приступа подацима из евиденције о катастру непокретности, којим се инспекцијским органима за потребе вршења службених радњи омогућава приступ подацима о непокретностима и правима на непокретности.

У поступку вршења инспекцијског надзора, инспектори различитих сектора имају потребу за приступом подацима о непокретностима, њиховом кориснику/власнику, намјени и друго. Догађа се да приликом вршења надзора инспектори на лицу мјеста нису у могућности технички да утврде ко је титулар одређених права на земљишту на којем се врши инспекцијски преглед или другој непокретности која је предмет надзора, те ко је субјекат надзора и одговорно лице за поједине радње које се врше на одређеном простору.

Са наведеним потешкоћама суочава се техничка инспекција код надзора у области рударства у предметима нелегалне експлоатације минералних сировина, водна инспекција у случајевима нелегалне експлоатације шљунка из водног земљишта, шумарска инспекција у контролама бесправне сјече шумских дрвних соритимената, саобраћајна инспекција код извођења бесправних радова на путевима или у заштитном појасу пута, пољопривредна инспекције у предметима који се тичу незаконите промјене намјене пољопривредног земљишта, одржавања пољопривредног земљишта, контроле подстицаја, као и друге.

Имајући у виду дјелокруг рада Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, који се тиче катастра непокретности, геодетских подлога, а посебно вођења јавних евиденција о непокретностима и правима на непокретности, указала се потреба за формализовање сарадње и размјене података између ових институција. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове носилац је послова на успостављању инфраструктуре геопросторних података Републике Српске и имплементације е-сервиса који омогућавају доступност података за институције Републике Српске, као и за све екстерне кориснике који имају потребу за приступ подацима.

У циљу омогућавања лаке и брзе идентификације непокретности у поступку инспекцијског надзора, Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове омогућила је инспекцијским органима приступ подацима о непокретностима из јавних евиденција, који се односе на тип евиденције, катастарску општину, број и подброј парцеле, начин коришћења, податке о објектима/зградама, носиоцима права и друго.

За успјешно и квалитетно спровођење поступка инспекцијског надзора и правовремено поступање у току припреме за контролу или пак на мјесту прегледа, уз употребу ГПС уређаја, на овај начин ће инспекторима бити омогућена лака и брза идентификација непокретности, односно приступ свим подацима потребним за несметано вршење инспекцијског надзора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh