РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:25 30.01.2019

Информација о раду републичке тржишне инспекције за 2018. годину

Републичка тржишна инспекција је у 2018. години извршила 7.554 контроле, од чега је 1.574 или 21% било са утврђеним пропустима у раду, који су се најчешће односили на издавање рачуна, истицање цијена, вођење пословних књига и евиднеција, верификацију мјерила, декларације и друго.

У циљу отклањања утврђених пропуста, субјектима контроле изречено је 930 управних мјера којима је наложено предузимање радњи на усклађивању пословања са законом, док је због почињених прекршаја издато 1.256 прекршајних налога у вриједности од 812.100 КМ и поднешене су четири прекршајне пријаве. Због непосједовања доказа о поријеклу, у посматраном извјештајном периоду одузета је роба у вриједности од 4.000 КМ, а ријеч је о цигаретама, алкохолним и безалкохолним пићима.

Тржишна инспекција у оквиру редовних контрола у продајним објектима, као једну од ставки, контролише да ли трговци уредно истичу цијене производа, да ли цијене које су истакнуте на роби одговарају цијенама формираним и евидентираним у пословним књигама и да ли се по истим врши продаја робе. У 2018. години инспекција је извршила преко 5.500 контрола цијена. У око 7% случајева инспектори су утврдили да цијене нису биле видно истакнуте и лако доступне потрошачима, те су налагали отклањање неправилности и изрицали новчане казне.

Издавање рачуна, такође је једна од редовних провјера у оквиру инспекцијске контроле. У протеклој години извршено је преко 5.600 провјера издавања рачуна и у 7% случајева констатовано је да пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или извршену услугу. Неиздавање рачуна најчешће је констатовано у објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе (продавнице мјешовитом робом, продавнице текстила и конфекције), те у објектима који обављају дјелатност пружања услуга исхране и пића (бифеи, кафићи, роштиљнице и дриги угоститељски објекти).

У редовним контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно и на тај начин спрјечава настанак повреде права потрошача, односно штити колективна права потрошача. Такође, инспекција поступа по свакој рекламацији потрошача која се односи на конкретан производ, услугу или неко његово право. У 2018. години по конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права, републичка тржишна инспекција је извршила 217 контрол. У току самог вршења контроле 109 рекламација је уважено и ријешено на лицу мјеста, у 41 случају рекламације су ријешене након наложених управних мјера, а два поступка су још увијек у току. У пет случајева потрошачи су одустали од рекламације или иста није у надлежности тржишне инспекције. Такође, у 58 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, те комуналне услуге.

У протеклој години интензивиране су активности на сузбијању нерегистрованог пружања услуга смјештаја, по принципу стан на дан. Извршено је преко 200 контрола које су резултирале легализацијом рада преко 70% контролисаних субјеката. Важно је нагласити да је број регистрованих субјеката значајно већи с обзиром да физичка лица нису чекала долазак инспектора већ су самостално покренула процедуру легализације. За одређени број лица изречена је мјера забране обављања дјелатности јер у остављеном року нису регулисали свој статус, а у случајевима када су контактирана лица одбила да се одазову на службени позив инспектора, информације о истима прослијеђене су Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh