РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:39 08.02.2019

Информација о раду републичке техничке инспекције за 2018. годину

Републичка техничка инспекција је у 2018. години извршила 2.266 контроле, од чега је 361 или 16% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 316 управних мјера, док је због почињених прекршаја издато 36 прекршајни налог у вриједности од 237.600 КМ, а надлежним судовима су поднешене 52 прекршајне и три кривичне пријаве.

У области електроенергетике контролисана је производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, као и већи крајњи потрошачи. Утврђене неправилности односе се на техничку исправност електроенергетских објеката, редовност њиховог одржавања, вршење периодичних мјерења и испитивања, вођење евиденција, примјену техничких норматива и друго. На објектима који су у функцији преноса електричне енергије није било већих хаваријских стања и застоја, изузев оштећења која су проузрокована поплавама у мају мјесецу.

У области термоенергетике контролисане су стабилне и покретне посуде под притиском, котловска постројења, транспортни гасоводи и друго. Прегледано је преко 15.500 разних посуда под притиском и у око 300 случајева утврђене су неправилности. Уочени пропусти однослили су се на неисправност мјерних уређаја, рокове баждарења, деформације усљед термичких оптерећења, лошу антикорозивна заштита и друго.

У области рударства контролисани су субјекати који се баве експлоатацијом минералних сировина и који врше услуге у области рударства, као и објекта у саставу рудника. Утврђене неправилности односиле су се на непридржавање техничких норматива и мјера заштите при експлоатацији минералних сировина, усклађеност рударских радова са одобреним рударским пројектом, обезбјеђење одобрења за извођење радова по пројектно-техничкој документацији, примјену прописаних мјера заштите на раду и друго.

У области геологије, контролом субјеката који се баве геолошким пословима, констатоване неправилности односиле су се на геолошка истраживања при изналажењу нових лежишта, истраживања у току експлоатације минералних сировина, обезбјеђење потребних стручних кадрова и квалитет и ажурност геолошке техничке документације при извођењу рударских геолошких радова и осталих видова истраживања лежишта минералних сировина и друго.

У оквиру контроле квалитета течних нафтних горива, у 2018. години инспекција је извршила 928 контрола на бензинским пумпним станицама, терминалима и складиштима течних нафтних горива, у оквиру којих је узето 2.530 узорака за потребе лабораторијског испитивања. Лабораторијским анализама су у 39 случајева или 1,5% утврђена одступања у односу на параметре дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива, а иста су се најчешће односила на снижену тачку паљења. Инспектори су против правних и одговорних лица код којих су утврђени неусаглашени издали 28 прекршајних налога и поднијели 52 прекршајне пријаве надлежном суду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh