Članstvo u međunarodnim organizacijama

Međunarodna organizacija inspekcija rada (IALI)

ialiRepublička uprava za inspekcijske poslove je u septembru 2007. godine postala član Međunarodne organizacije inspekcija rada (IALI - International Association of Labour Inspection).

Više

Centar za razmjenu podataka o zaštiti na radu (CIS)

cisRepublička uprava za inspekcijske poslove je u novembru 2007. godine dobila status CIS Collaboration Centre (saradnički centar).

VišeKontakt

 

Republika Srpska

Republička uprava za inspekcijske poslove

• Inspektorat Republike Srpske •

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel: +387 51 334 627

Faks: +387 51 307 955

Email: uprava@inspektorat.vladars.net

 


Obuka o suzbijanju prinudnog rada Štampa

osce_strucno_savjetovanje_malaRepublički inspektori rada i zaštite na radu učestvovali su na obuci pod nazivom „Trgovina ljudima radi radne eksploatacije" koja je održana od 23. do 25. novembra 2011. godine u Banja Luci, u organizaciji OSCE misije u Bosni i Hercegovini.

Cilj obuke je unapređenje znanja iz oblasti trgovine ljudima u svrhu  radne eksploatacije kako bi relevantni subjekti djelotvornije radili na sprječavanju i suzbijanju delikatnog i opasnog oblika kriminala - trgovine ljudima.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa ulogom i funkcijama prinudnog rada na tržištu rada, značajem  nadzora i inicijative u djelotvornoj borbi protiv trgovanja ljudima radi radne eksploatacije, kao i sa slučajevima iz prakse radi razmjene mišljenja i stavova.

Sadržaj obuke obuhvatao je tematske oblasti koje na cjelovit i sistematičan način tretiraju najvažnija pitanja trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, kao što su: međunarodni i nacionalni standardi, pravni i institucionalni okviri u Bosni i Hercegovini, zaštita žrtava trgovine ljudima, prinudni rad i drugo.

Obuka je organizovana kao sastavni dio projekta koji realizira OSCE misija u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Osnaživanje odgovora domaćih institucija na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini".

 
 

infoU skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Inspektorat Republike Srpske donio je Vodič i Indeks registar koji bliže propisuju postupak pristupa informacijama iz nadležnosti Inspektorata Republike Srpske.

Više


registar_insp_provjera_lat