РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Тржишна инспекција

 • Централна банка Босне и Херцеговине је 2007. године донијела Смјернице о заокруживању износа за плаћање у готовинском платном промету (Службени гласник Републике Српске", број: 111/07), на основу којих се цијене заокружују на сљедећи начин:

  • 1 и 2 фенинга на 0 фенинга
  • 3 и 4 фенинга на 5 фенинга
  • 6 и 7 фенинга на 5 фенинга
  • 8 и 9 фенинга на 10 фенинга

  Овим Смјерницама је дефинисано да се заокруживање цијена регулише на наведени начин, док се не стекну услови за издавање конвертибилне марке, апоена 1 пфенинг.

 • Према Закону о заштити потрошача у Републици Српској књига рекламација је обавезна у свим објектима у којим се на комерцијалној основи врши дјелатност продаје робе или пружају услуге. С обзиром на обавезу посједовања књиге утисака у угоститељским објектима, гдје се садржај књиге утисака преклапа са садржајем и има исти смисао као књига рекламација, нема потребе вођења посебне књиге рекламација у угоститељским објектима, јер је Закон о угоститељству, посебан закон за област угоститељства у односу на Закон о заштити потрошача у Републици Српској.

 • Имајући у виду одредбе специјалних закона као што су Закон о трговини (члан 5.) и Закон о угоститељству (члан 6.), прописано је обавезно прибављање одобрења за сва правна лица која обављају дјелатност трговине и угоститељства, као и у другим случајевима када је то предвиђено специјалним материјалним прописом.

 • У случају кад трговац оспорава недостатак, а потрошач не одустаје од свог захтјева, према одредбама члана 29. Закона о заштити потрошача Републике Српске, стручно мишљење о оправданости захтјева даје овлаштени судски вјештак или овлаштена тијела у Републици. Ако се вјештачењем докаже недостатак на производу или услузи, трошкове у том случају вјештачења сноси трговац. Уколико трговац и даље буде одбијао да поступи по основаној рекламацији потрошача инспектор ће на писани захтјев потрошача донијети рјешење којим ће трговцу наложити да испуни оправдан захтјеве потрошача, одредити начин испуњења захтјева и рок за поступање. (Члан 139. Закона о заштити потрошача Републике Српске).

 • Према одредбама Закона о трговини (члан 5., а везано за члан 36. став 2.) и члан 39. Правилника о минимално- техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности, за обављање ових дјелатности, мора се прибавити посебно одобрење од сваке локалне управе на чијем подручју се обављају дјелатности.

 • Законом о заштити потрошача Републике Српске (члан 25. став 2.) прописано је да потрошач има право да поднесе рекламацију у писаном облику, у случају недостатка на производу или услузи, погрешно зарачунате цијене и других недостатака.

  У складу са чланом 26. став 2. поменутог закона ако је недостатак видљив потрошач је обавезан свој захтјев доставити у писаној форми у року од осам дана од дана преузимања производа или обављене услуге. Ако трговац не оспорава недостатак, дужан је у складу са чланом 28. Закона о заштити потрошача Републике Српске без одгађања да удовољи захтјеву потрошача, а уколико оспорава недостатак дужан је да потрошачу одговори у писаној форми у року од осам дана од дана пријема захтјева. Потрошач је дужан да уз захтјев достави копију рачуна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh